2020-10-16 09:12:47

 

Napi áhitatok:

 

2020.10.15.

 

Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 22:2 Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy vigyázva bánjanak Izráel fiainak szent dolgaival. Meg ne gyalázzák szent nevemet azokkal, amiket ők nekem szentelnek. Én vagyok az ÚR.

 

Egy lelkipásztor mondta el nehéz szolgálatát, amikor segédlelkészként rendőrök vitték el azonnal temetni. Jelen korunkban egy lelkész kérdezte meg, hogy az egyik szolgálatból hogyan lehet átállni a másikba a mozgalmas napokon. Azt hiszem, hogy a válasz abban van, hogy vigyázva bánunk a szent dolgokkal. Átgondoltan igyekszünk megfelelni a szolgálat isteni követelményeinek és emberi tényezőinek mindenkor legfontosabbnak tartva, hogy mit akar Isten!

            Vigyázva készülünk különböző szolgálatainkra, hogy ne felkészületlenül és tudatlanul álljunk ott, mint az Úr szerencsétlen szolgái. Ki kell zárni a zavaró tényezőt. Egy istentisztelet alkalmával a templomhajóba tévedt bagoly föl-le röpdösött és koppant az ablaküvegen. Az egyházfi lázasan próbálta kinyitni az ablakokat, de a szerencsétlen állat nem találta a kicsiny nyitva lévő részt. A gyülekezet a baglyot figyelte és sajnálta. Minden erőm kellett, hogy a lassan értelmetlenné váló szolgálatomat a bagoly kényszerű magánszáma ellenére végezzem.

            Vigyázva és Isten iránti szeretettel kell megtervezni szolgálatunkat, hogy valóban Isten dicsőségére szolgáljunk. Alázattal és rászánt idővel, átadott energiával és utána jóleső fáradtsággal jó szolgálni. Szeretem, hogyha jártányi erőm is alig van lejönni a szószékről, megérkezni egyéb szolgálataimból.

 

1. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, Mondd a világnak: hajnalod közel! Mert nem

hagy az, ki népeket teremtett, Senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó

békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

2. Lásd: millióknak lelke megkötözve, Rabláncként hordoz sötét bűnöket; Nincs kitől

hallja: Megváltónk keresztje Mily gazdag élet kútja lett neked. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a szabadító elközelgetett!

3. Mondd minden népnek: elveszett juháért Mit tett a Pásztor - csuda szerelem - Földig

hajolt a kárhozott világért S meghalt alant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

4. Küldj fiaidból, akik nemhiába Élvezik kincsed: Hirdessék szavad; Öntsd lelked értük

győzelmes imába: Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

 

 

2020.10.14.

 

Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 20:23 Ne kövessétek annak a népnek a szokásait, amelyet kiűzök előletek. Megutáltam őket, mert mindezeket cselekedték.

 

Az ige egyértelműen kimondja, hogy a világban nem azért él Isten népe, hogy a világ törvényeihez igazodjék. Benne élünk ebben a világban és ugyanúgy érvényesek ránk fizikai törvényszerűségek, mint minden más emberre. A gravitáció nekünk is gravitáció, a fájdalom fájdalom, az erő erő. De egyszerre idegenségben is élünk, ha a világ erkölcsi elmozdulásait nézzük! Idegen nekünk és nem akarunk azonosulni vele. Idegennek érezzük magunkat nagy hangon káromkodó emberek között. Idegennek érezzük magunkat elvtelenül hőbörgő emberek között. Idegennek érezzük magunkat az emberi szabadság hamis apostolai között. Idegennek érezzük magunkat az Urat ítélőszékéből kitúró és oda magukat helyező emberek között.

            Idegenségünkben az otthon tudata segít! És itt nem a jó meleg szobánkat és kényelmünket értem, hanem az igazi otthonunkat, a mennyek országát! Reménységet egy idegen világban az Isten által nekünk készített világ ad. Idegenségünkben otthonérzetet a már hordozott mennyei polgárság ad.

            A boldog mondások szépen beszélnek evilági idegenségünkről is: Máté 5, 3„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.”

 

377/3. Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket :/: A sok hiábavalóságtól, E

csalárd világtól, Hogy az Igének hallgatói, Légyünk megtartói; Mely szívünkben gyökeret verjen, Gyümölcsöt teremjen!

 

 

2020.10.13.

 

Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 20:10 Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a felebarátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő.

 

Ha ezt a parancsot végrehajtanánk, akkor bizony kevesen maradnának életben. A világ csendesen és hangosan ilyen halálos bűnöket legalizál és jelentéktelenít el. Pedig a paráznaság bűn. Isten tiltja és helyteleníti a paráznaságot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a világ törvényszerűségei felül kell, hogy írják Isten parancsait. Igen ma is igaz: ne paráználkodj. Hiszen a világ mire megy az emberi testiség minden félreértelmezésének az elszabadításával?

            Igenis nem lehet fellazítani a gondolkodásunkat! Nem lehet feladni a lelki igényét és megvalósítását annak, hogy a házasságban és azon kívül sincs helye a paráznaságnak. Igenis hirdetni kell és megélni a házasság tisztaságát! Akkor is, ha magunk maradunk az Isten által normalitásnak alkotott rend mellett!

            Megengedhetetlen az a szabadosság, mellyel ma a világ a legszebb emberi közösséggel, a házassággal bánik! Megengedhetetlen, hogy egy férfi és egy nő Isten által elrendelt szeretetkapcsolatán túl bármilyen más formációt házasságnak nevezzünk! Isten rendjét nem áll jogunkban felrúgni! Minden, ahol ez a rend sérül Isten elleni lázadás!

            Ám Jézus Krisztus az emberi ítélkezők felett ítélkezik: Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz:

– Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?

Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik:

– Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.

És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá:

– Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?—Ő így felelt:

– Senki, Uram—Jézus pedig ezt mond­ta neki:

– Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!

blank