2020-12-01 08:44:36

NAPI ÁHÍTAT

2020.11.30.

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 9:3 Ennek a hónapnak a tizennegyedik napján, estefelé készítsék el a megszabott időben. Egészen a rávonatkozó rendelkezések és végzések szerint készítsétek el.

 

Valahogy lesz karácsony! Háborús időkben is volt karácsony, idén sem marad el. Még azt is hiszem, hogy kis létszámú védekezős alkalmak is lesznek. És lesznek otthoni készülődések, és lesznek lelki ráhangolódások. Mikor a kalendáriumot és kalauzt rendeltem, akkor is a megszokott mennyiséget kértem, mert azt gondolom, hogy meg fogjuk találni a módját az eljuttatásnak!

            A páskát is az előírások szerint kellett elkészíteni, mostani előkészületeinket is a szokott, de megújító módon el kell, hogy végezzük!

Jézus sem gondolta meg magát születésekor, hogy most nem alkalmas az idő, majd megszületik ő, ha ismét Máriáék tisztességes házban lesznek. Mint ahogy az emberek elesettségét látva sem mondta, hogy ezért az emberiségért élni sem érdemes, hát még meghalni!

            Most arról beszélnek, hogy a vírus éppen karácsonykor tetőzik. Semmiképpen sem ideálisak a körülmények, de mégis lesz ünnep! Mégis lehet megélt ünnep és lelki talajba hulló ige. Mégis lehet odafordulás Istenhez! És lehet könyörgés azért, hogy Isten minden emberi terven felül vessen véget ennek a próbatételnek! Lehet könyörögni azért, hogy az előirányzott görbék ellaposodjanak, hogy a betegek gyógyuljanak, hogy óvó szeretetébe vegyen bennünket Urunk!

            Találjuk meg annak eszközét, hogy az ünnepre való hangolódásunk megvalósulhasson! Keressük útját annak, hogy jászolbölcsőként lelkünket ajánljuk fel Urunknak!

 

299. Jézus hív, bár zúg, morajlik

1. Jézus hív, bár zúg, morajlik Életünk vad tengere; Halk hívása tisztán hallik: "Jer, kövess, ó, jöjj ide!"

2. Vedd a példát Andrástól, ki Hallva hívó szózatot, hálóját se vonszolá ki: Érte mindent

elhagyott.

3. Jézus hív, hogy Őt imádjad, Megragad, hogy el ne ess, Mert kísért öntelt világod:

„Jöjj, engem jobban szeress!”

4. Ha nehéz az élet terhe, Roskadozva hordom azt: Bús orcám Hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt.

5. Uram, hozzám légy kegyelmes, Tedd Tieddé szívemet, Hadd lehessek engedelmes,

Néked élő gyermeked!

 

 

 

2020.11.27.

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 9:2 Készítsék el Izráel fiai a páskát a megszabott időben.

 

Mi legyen a karácsonnyal? Mentsük meg a karácsonyt! Ezen mondatok után már csak azt várnánk, hogy Kevinről megint elfeledkezik a családja!

De most ez komoly! A vírus ellenére mentsük meg a karácsonyt! Legyen ünnepünk! Használjuk ki a vasárnap kezdődő advent idejét! Készüljünk igazán úgy, ahogy nemigen van rá máskor idő!

Mentsük meg a karácsonyt önmagunktól önmagunknak! Mentsük meg a karácsonyt a rárakódott hamis szokásoktól! A vásárlási rögeszménktől, a külső készület túlzásaitól! Csendesedjünk oda Jézus Krisztus lábai elé és figyeljünk rá, akit ünnepelnünk kell! Akit komolyan kell vennünk! Forduljunk afelé, aki megmentheti a karácsonyunkat!

            Az ünnepre tudjunk odapihenni is, hiszen régebben nagyon könnyen vált karácsony olyan „kidőlök a fáradtságtól” ünneppé! Fontos, hogy kihasználjunk minden percet, hogy lelkünket ünnepivé formáljuk! Helyet készítsünk benne Urunknak, hogy királyi palotájává, lakóhelyévé, templomává avathassa lelkünket!

            Gyulladjon fény e világban, ahol ma is szeretnék sokan, hogy otthontalan legyen a Megváltó! Új Heródesek támadnak és új Pilátusok, miközben fára adnák azt is, aki a Názáreti nevét hordozza. Próbatételeink közben mentsük ünnepünket csüggedésünktől is!

 

1. Szép tündöklő hajnal csillag, Ki kegyelemmel felragyog, Jessének szép veszszeje,:/:

Dávid királynak magzatja, Sok királyoknak királya, Lelkemnek vőlegénye: Kedves, kegyes, kellemetes, ékes és gyönyörűséges, Gazdagsággal dicsőséges.

2. Ó, gyöngyös, drága korona, Embernek, Istennek fia, Menny áldott, szent

gyümölcse! :/: Szívemnek vagy lilioma, Édes evangélioma, Kedvességeknek kincse!

Eggyem, lelkem, Szép violám, égi mannám, eledelem: Rólad el nem feledkezem.

3. Öntsd mélyen az én szívembe, Szerelmed tüzét lelkembe, Ó, drága jáspis kövem! :/:

Fogadj hozzád s vigasztalj meg, Hogy eleven tagod legyek, Benned legyen örömem.

Hozzád kiált Sebhedt szívem, lelki rózsa: légy orvosa; Nélküled nincs vigassága.

4. Mennyből nagy öröm fénylik rám, Midőn szemeddel énreám Kegyelmesen

tekintesz, :/: Ó, Uram Jézus, szent Lelked, Szent igéd, tested és véred Vélem közölvén,

éltetsz. Ilyen híven Tarts öledben, táplálj engem mindvégiglen, Mert fogadtad szent

igédben.

5. Teremtő Atyám, Úr Isten, Ki engem örök időkben Szent Fiadban szerettél: :/: Ő engem magának jegyzett, Szentlélekkel elpecsétlett, Megtisztított vérével. Vigadj és adj

Szívem hálát, Istent imádd, hogy mennyégben Idvességet szerzett nékem.

6. Szóljon tehát az orgona, Gyönyörűséges muzsika, Ujjongva énekeljek, :/: Hogy megváltó Jézusomnak, Drága szép kegyes Uramnak Szerelmében örvendjek. Zengjen,

pengjen Vigasságos, buzgóságos hál’adó szó, Nagy az Úr, ezekre méltó.

7. Ily kedvvel vigad én szívem, Mert drága kincsem az Isten, Ki kezdet s vég mindenben. :/: Ő engem dicséretire, Mennybe viszen nagy örömre, Min tapsolok szívemben.

Ámen, ámen! Jövel, Uram, szép koronám, jöjj sietve: Téged várlak reménykedve!

296. d.

 

 

2020.11.26.

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 8:7 Ezt cselekedd velük, hogy megtisztuljanak: hints rájuk vétektől megtisztító vizet, egész testüket borotválják le, mossák ki ruhájukat, hogy tiszták legyenek.

 

Mi már ezt másképp csináljuk!

Mi Jézus vérében fürdünk meg! Milyen jó, hogy nem használjuk ezt így ebben a formában, hiszen azt mondhatnák rólunk, hogy valami horrorszerű kultuszunk van. Pedig csak lélekben, de valóságosan mondjuk ezt. Valóban Jézus golgotai keresztáldozata árán tisztulunk meg és csak így tisztulhatunk meg. Kapaszkodnunk kell a Fiú szöggel átvert kezébe! Kegyelme által lehet a miénk a tisztulás hőn vágyott, de saját módszereinkből el nem érhető ajándéka. És soha nem szabad elfelejteni, hogy drága vér folyt érte. Soha nem szabad elfeledkeznünk, hogy nem önmagunkat váltottuk meg, hanem szükség volt a megváltás Jézus Krisztus általi elvégzésére.

            Önmagában tiszta ruhánk belső tisztaságunkat nem befolyásolja. Nem a mosakodástól leszünk tiszták, hanem egy belső folyamat találkozása Isten kegyelmével.

Egyszerűvé formálj belső, lelkiképen, békességben, csöndességben.

Tisztogasd meg szívem: tisztaságod lássam Lélekben és igazságban.

Szívemmel mindig felszálhassak sasszárnyon, csak Te légy világom! 165.d.

Ez lehet mai kérésnk is! Istenünk tisztogass bennünket, hogy neked kedves legyen tisztulásunk!

 

1. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név,

Legszentebb itt alant a föld színén!

Benned van irgalom,

Terólad zeng dalom,

Erőd magasztalom,

Ragyogj felém!

 

2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj!

Míg Ő tart karjain, hű Mestered!

Elhagynak emberek,

Mit árt, ha Ő veled?

Töröld le könnyedet,

Jézus szeret!

 

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,

Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet!

Alázattal tele,

Hadd merüljek bele,

Hisz idegenben jár

Itt gyermeked!

 

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen

Fényedből fénysugár az életem,

Míg a homályon át,

A lelkem otthonát,

Világosságodat

Elérhetem!

2020.11.25.

 

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 7:89 Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az ÚRral, hallotta a hangot, mely a födélről beszélt hozzá, a bizonyság ládáján levő két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.

 

Isten tartózkodási helye.

Nem feltétlenül állandó lakcím, hanem inkább tartózkodási hely, amíg a nép hűtlenségével ki nem lakoltatja onnan. A saját világában, teremtett világában éppen a teremtőnek gyakran nincs helye. János 1:11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Igénkben a kezdet még ember által szét nem zilált rendje látható.

            Jaj nekünk, ha templomainkban éppen az Úrnak nem marad hely és jaj nekünk, ha szíveinkben nem lehet otthon. Jaj nekünk ha mi sem adunk helyet neki. Mert ez a világ leginkább Isten nélkül és istenpótlékokkal érzi jól magát. Ma éppen a korszellemnek való megfelelési kényszer tűnik a kor vallásosságának, még ha az a Bibliával ellentétes is. Ma lehet az ige gyűlöletbeszéddé, lehet érte elítélni embereket. Isten hangját a tolerancia nevében hallgattatják el!

            Isten ott tartózkodik, ahol önmagát megalázó szívben építhet katedrálist. Nincs bezárva most sem templomainkba, hanem ott van velünk otthonainkban és hajlékainkba költözik.

1Kor. 3,16 Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?

 

1. Ó, seregeknek Istene,

Mely kedves gyönyörűsége

A te szerelmes hajlékidnak!

Az én lelkem fohászkodik, :/:

Tornácodba kívánkozik.

Ó, Istene a magasságnak!

Áhítozik testem, lelkem

Tehozzád, élő Istenem!

 

2. A verébnek is van fészke,

És honjában költ a fecske.

Én királyom, Zebaoth Isten:

Hol vannak a te oltárid, :/:

És te szentséges hajlékid,

Hol dícsértetel felségesen?

Bizony boldog az oly ember,

Ki téged házadban dícsér.

 

3. Ó, boldog az ember nyilván,

Aki a te útaidban

Kíván járni szívvel-lélekkel!

Menvén a siralom völgyén, :/:

Ahol merő száraz minden,

Ott is ő nagy hiedelemmel

Kútakat ás és csatornát,

Melybe esővizet bocsát.

 

4. Mennek erőről erőre,

Segítségről segítségre,

Míg hozzád jutnak a Sionra.

Ó, erős Zebaoth Isten, :/:

Hajtsd hozzám kegyesen füled,

És figyelmezzél az én szómra!

Jákób Istene, nagy Isten,

Hallgass meg én szükségemben! 84. zsoltár

 

2020.11.24.

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 7:9 De Kehát fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék.

 

Micsoda ajándék az, ha Isten a szent dolgok terhét adja gyenge vállainkra! A feladat nem könnyű, mert oda kell szentelni magunkat hozzá. Nem könnyű, mert nem elég ehhez a szent dolgok igenlése, annak súlyát is érezni kell! Nem könnyű, mert át kell lépni vele száraz lábbal a tengeren!

            Igen, valamiképpen keresztyéni feladatunk ez! A rémisztő vízfalak között a szent dolgokkal át kell lépni hittel a szárazzá vált tengeren. A lehetetlenbe is be is be lehet menni Istennel. A kusza dolgokkal teli világunkban, ahol az ember megtanult káoszt munkálni a rendből, ott szükség van az élet ilyen szintű bátorságára!

            Szükség van arra, hogy merjünk a hordozásba belefogni, hogy engedjük, hogy vállainkon ott legyen a szent teher. Mi megnyugodni megyünk Urunkhoz, de nem elkényelmesedni. Azért megyünk, hogy szent feladattal ruházzon fel.

„Lelkek éjét oszlatni fénnyel: Reád az Úr ezt bízta, lásd, S azt, hogy hozz Krisztus szent nevével A bűnösnek szabadulást. Az Isten vérét adta értünk; Láttasd, hogy szent példája hat, S hogy áldott útját járva hittel Te is adod egész magad.”

Bizony az Úr munkálkodása magával vonja a mi munkálkodásunkat is! Soha nem lesz a kettő egyenértékű, de kiváltság, hogy vállainkra feladatot rak!

 

1. Mennyit zengi a lelki békét, A szívek csendjét énekünk, Bár künn kín és ínség üzenget Sok hangos jajszóval nekünk. Az óra, testvér, gyorsan elfut S az ember útja, sorsa zord, Nincs rá időd, hogy álmodozva A lelked meddőn tékozold.

3. Lelkek éjét oszlatni fénnyel: Reád az Úr ezt bízta, lásd, S azt, hogy hozz Krisztus szent nevével A bűnösnek szabadulást. Az Isten vérét adta értünk; Láttasd, hogy szent példája hat, S hogy áldott útját járva hittel Te is adod egész magad.

4. Adj éjt, napot, add át erődet, Add kincsedet, add szívedet, Rontó lelkek gáncsa nem árthat, Győztes csak egy: a szeretet. A Mester lelke járt előtted S kitűzi most eléd a célt, Munkára hát, ne késs, serénykedj Megváltódért, Királyodért. 472.d.

 

2020.11.23.

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 8:7 Ezt cselekedd velük, hogy megtisztuljanak: hints rájuk vétektől megtisztító vizet, egész testüket borotválják le, mossák ki ruhájukat, hogy tiszták legyenek.

 

Mi már ezt másképp csináljuk!

Mi Jézus vérében fürdünk meg! Milyen jó, hogy nem használjuk ezt így ebben a formában, hiszen azt mondhatnák rólunk, hogy valami horrorszerű kultuszunk van. Pedig csak lélekben, de valóságosan mondjuk ezt. Valóban Jézus golgotai keresztáldozata árán tisztulunk meg és csak így tisztulhatunk meg. Kapaszkodnunk kell a Fiú szöggel átvert kezébe! Kegyelme által lehet a miénk a tisztulás hőn vágyott, de saját módszereinkből el nem érhető ajándéka. És soha nem szabad elfelejteni, hogy drága vér folyt érte. Soha nem szabad elfeledkeznünk, hogy nem önmagunkat váltottuk meg, hanem szükség volt a megváltás Jézus Krisztus általi elvégzésére.

            Önmagában tiszta ruhánk belső tisztaságunkat nem befolyásolja. Nem a mosakodástól leszünk tiszták, hanem egy belső folyamat találkozása Isten kegyelmével.

Egyszerűvé formálj belső, lelkiképen, békességben, csöndességben.

Tisztogasd meg szívem: tisztaságod lássam Lélekben és igazságban.

Szívemmel mindig felszálhassak sasszárnyon, csak Te légy világom! 165.d.

Ez lehet mai kérésnk is! Istenünk tisztogass bennünket, hogy neked kedves legyen tisztulásunk!

 

1. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név,

Legszentebb itt alant a föld színén!

Benned van irgalom,

Terólad zeng dalom,

Erőd magasztalom,

Ragyogj felém!

 

2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj!

Míg Ő tart karjain, hű Mestered!

Elhagynak emberek,

Mit árt, ha Ő veled?

Töröld le könnyedet,

Jézus szeret!

 

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,

Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet!

Alázattal tele,

Hadd merüljek bele,

Hisz idegenben jár

Itt gyermeked!

 

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen

Fényedből fénysugár az életem,

Míg a homályon át,

A lelkem otthonát,

Világosságodat

Elérhetem!

 

 

2020.11.21.

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 6:25 Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!

 

Az ároni áldás második mondatában egy elképzelhetetlen nagy fényességet látunk, mely áthatja bensőnket! Nemcsak kívülről világítja meg életünket, mint egy pusztán csak felismert igazság, hanem mint a mindent látó sugárzás, úgy lép be életünkbe ez a ragyogás. Az Úr arca ez, mely már nem haragosan tekint ránk. Hanem sokkal inkább életünket átható szeretet, mely mindenek felett győzedelmeskedik.

            Én ebben az arcban nem látom az ige alapján a kegyetlen és büntető Istent, mert Krisztusban nem így mutatkozik be. Nem látom a rettenetes Urat, mert Jézusban az arca megváltó arc. Nem büntet bűnöst, hanem megítél, önmagával megismertet és a bűnei felett bánkódót felszabadítja.

 

Reményik Sándor: Istenarc

 

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Tán lét-előtti létem emlék-képe!

Fölibe ezer réteg tornyosul,

De érzem ezer rétegen alul,

Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Néha magamban látom, néha másban.

Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,

Ha rossz órámban eltűnik egészen

Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

A rárakódott világ-szenny alatt.

A rámrakódott világ-szenny alól,

Kihűlt csillagok hamuja alól

Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

S most ásót, kapát, csákányt ragadok,

Testvéreim, jertek, segítsetek,

Egy kapavágást ti is tegyetek,

Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:

Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.

Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.

S bár világ-szennye rakódott reája,

Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

 

Ez nem az önistenítés verse, hanem sokkal inkább az emberi arc azonosulása a lelkébe beragyogó Isten-arccal. Nem a saját arcomat festem szent képpé, hanem lelkem tükrözi egyre jobban vissza az Arcot!

 

1. A mi szívünk csak tehozzád, Jézus, Isten Báránya, :/: Óhajtozik, híveidnek Drága fényes aranya, Mert halálunk megrontója, Örök életnek adója Vagy egyedül, Krisztusunk,

Idvezítő Jézusunk.

2. Csudálkozván nézi elménk Atyádnak nagy szerelmét, :/: Álmélkodván is szemléli

Hozzánk való jó kedvét, Melyet abban megmutatott, Hogy minékünk téged adott; Azért,

édes Krisztusunk, Vagy szerelmes Jézusunk.

3. Szegény bűnös embereknek Idvességes reménye, :/: Benned hívőknek öröme, Boldogsága, szépsége: Jövel, jövel hozzánk, kérünk, Mindenkoron légy mivélünk, Mert

csak te vagy Krisztusunk És kegyelmes Jézusunk.

4. Reád bízzuk mi magunkat Itt ez árnyék világban, :/: Idvezítő szerelmedből Könyörülj

fiaidon. Légy vezérünk, oltalmazónk, Kegyes mesterünk, tanítónk, Édes Atyánk, Krisztusunk, Gondviselő Jézusunk.

5. Erősítsd bennünk hitünket, Idvességünk eszközét, :/: Vesd tengerbe bűneinket, Kerüljük pokol tüzét. Így mi halálunk óráján, Életünknek végső táján, Lelkünket, ó, Krisztusunk, Vedd kezedbe Jézusunk.

6. Nincsen nékünk itt e földön Maradandó városunk, :/: Hanem repeső elmével Jövendőt óhajtozunk, Ott sok ezer angyalokkal, Téged áldunk szent Atyáddal: Méltó vagy, ó,

Krisztusunk, Erre, édes Jézusunk.

7. Hozzád hajtjuk csak fejünket, Ó, mi édes Megváltónk, :/: Koporsónkba ha beszállunk,

Ott is léssz gyámolítónk. Benned édesen aluszunk, Eljöveteledig nyugszunk, És örökké,

Krisztusunk, Véled élünk, Jézusunk.

8. Zörgetőknek megnyittatik Kegyelemnek ajtaja; :/: Megígérte az Úr Jézus, Hogy kérésünk megadja. Jövel, Jézus, és ne késsél, Már mellőlünk el ne térjél: Idvezíts, ó, Krisztusunk, Mi kegyelmes Jézusunk!

227. d.

 

2020.11.20.

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 6:24 Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!

 

Az áldás nem puszta jókívánság!

Annál jóval több! Mint ahogy Isten szava jóval több a mi emberi szavainknál. Sokszor küzdünk azzal, hogy kifejeznénk jóban vagy rosszban együttérzésünket a másik ember számára, de erőtlennek érezzük szavainkat! Úgy érezzük, hogy amit kimondunk, az csak gyengén adja át a mi érzéseinket! Megüresednek szempillantás alatt a mi szavaink és alig bírjuk új tartalommal megtölteni azokat.

Isten szava teremtő, újjáteremtő, átformáló szó. Hatása van! Felemel és kiemel. Képes megváltoztatni körülöttünk mindent, hogy bennünk is megváltozzon a szív az Ő befogadására!

            Az áldás tehát nem a hatástalan emberi szó, hanem a hatásos isteni szó felénk. Nem varázsige, mely a szavak kimondásával hat, hanem Istenünk erejének szavakban is megmutatkozó hatása. Az áldástól nem fogjuk birtokolni és irányítani Istent, de Ő átveszi a hatalmat felettünk!

            Őrzés. Nincs olyan őrség a földön, mely ne lenne kijátszható. Minden zár kinyitható valahogy. De Isten őrző kegyelme mindenkörülmények között hat. Ha emberi lehetőséget már nem látunk, Urunk akkor is őrt áll és ki tud bennünket menteni, mint tette Dániel könyvében a fiatalokkal!

            Őrizzen meg bennünket az Úr a láthatatlan ellenség támadása idején, hogy semmi testi és lelki vírus ne tudja áthatni a mi életünket! És őrizzen meg bennünket az Úr a félelemtől és a rettegéstől is! Mert a félelem és rettegés már maga a vereség, hiszen a gonosz éppen félelemben és rettegésben akar tartani minket!

 

1. Akik bíznak az Úr Istenben Nagy hiedelemmel, Azok nem vesznek el Semminémű

veszedelemben. Mint a Sion hegye, megállnak, Nem ingadoznak.

2. És mint a nagy Jeruzsálemet Hegyek körülvették És nagy kerítések, Akképpen Isten

az ő népét És ő híveit körülveszi És megőrizi.

3. Mert az övéit ő nem hagyja A hamis kezében És semmi ínségben, Hogy ki-ki önmagát megóvja, Hogy a hitlen népekkel egybe Ne essék bűnbe.

4. Jelen van a jószívűekkel, De a hitleneket És ő ösvényüket Elhagyja a gonosztévőkkel. Ő híveinek békességet, Ád csendességet.

125. zsoltár

 

 

2020.11.19.

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 6:2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz, názírfogadalmat, vagyis az ÚRnak szenteli magát,  6:3 tartózkodjék bortól és részegítő italtól, ne igyék borecetet és részegítő italból való ecetet, ne igyék szőlőből készült italt, ne egyék se friss, se szárított szőlőt.

 

Bár maga Pál is ír az úrvacsorán kívüli borivásról gyógyító célzattal, de itt önmegtartoztatásról van szó! Valódi lemondásról! Arról, hogy ennek kínjai is lehetnek, nem elvonási tünetei, de mégis a valamitől való teljes eltávolodás ilyen tisztító szándékú kitartást követel meg. Test és lélek tisztul meg és készül a szolgálatra.

            Állandó példám a vasárnap kora délutáni istentisztelet. Lehet az egyáltalán istentisztelet, amikor mindenki az ízek és a jóllakottság bűvöletében van együtt. Az ének is egy nagy ásítás! Persze egy délelőtti istentiszteletet is agyonüt, ha az ebéd lebeg a szemek előtt.

            Az istentiszteletekre fel kell készülni! Az online istentiszteletek nézését sem az ágyban kényelmesen eldőlve készítjük elő. Énekeskönyvet veszünk elő, és bibliát, nem pedig harapni valót! A szolgálatra, a részvételre fel kell készülni a lelkünkkel is! Át kell, hogy adjuk magunkat a mi Urunknak és nem a testi szükségleteinkre kell koncentrálni! Számomra hitvallás egy lelkész beszámolója autója eladásáról. Minden nap kiállt vele a parókia elé eladó táblával és telefonszámmal. De vasárnap nem, mert szolgálata közben nem akart arra gondolni, hogy jön-e vevő!

            Milyen áhítat-romboló hatása van egy istentiszteleten megcsörrenő mobiltelefonnak és nemcsak a tulajdonosa számára, hanem az egész gyülekezet lelkében.

            Az életünk odaszánása nem egyszerűen arról szól, hogy egy csábító közösségben legyünk, hanem önfeladásunkkal és önfeláldozásunkkal megüresítve önmagunkat adjuk át az igaz istentiszteletnek!

 

1. Az oly emberek nyilván boldogok, Kik igazsággal járnak életökben, Isten törvényére

vagyon gondjok, És aszerint élnek minden időben, Szent bizonyságit akik megőrzik, És

az Istent szívök szerint keresik.

2. Boldogok azok is, mondom nyilván, Akik hamisságot nem cselekesznek, De mindenkor az Úr útaiban Járnak és szent ártatlanságban élnek. Meghagytad, hogy a te parancsodat, Jól megőrizzük minden mondásodat.

3. Vajha én oly boldoggá lehetnék, Hogy járhatnék a te szent útaidban És engedhetnék

szent törvényednek! Ha parancsodat nézhetném valóban, És azt szívemben bizonnyal

hinném, Hogy soha semmi szégyenbe ne esném!

4. Hálát adok néked teljes szívből, Hogy megtanítasz te ítéletidre, Melyek tiszták minden hiba nélkül! Megtartom és gondom lesz törvényidre, De kérlek téged, ó, én Istenem, Hogy soha örökké ne hagyj el engem!

119. zsoltár

 

 

2020.11.11.

 

  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:2 Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak.

 

Távolabbról látjuk most a népet! Egy nagy seregszemlét látunk, ahol az Úr szemének számbavevő nézésével láthatjuk Isten népét!

            Nehezen élem meg közösségeink fizikai szétszéledését annak ellenére is, hogy nem győzöm ismételni, hogy a lelki közösség megmarad mindenkor. Sok alkalmat és sok közös tapasztalást vesztünk el. Élményeket, melyek erősítenek. Pedig de szükségünk lenne rájuk! Bizonyos vagyok benne, hogy az Úr ennek ellenére is meg fog bennünket erősíteni, mert ő egyenként és összességében is lát bennünket. Van hatalma, hogy a megváltozott körülmények között is részesítsen a közösség érzésében!

            Nem énekelhettünk az utóbbi időben. Az áhítatok utáni énekek imádságként is elmondhatók, de együtt lehetünk azok éneklésében is. Ha nem is halljuk egymás hangját, de mégis együtt érezhetjük felkiálltani magunkat Urunkhoz akkor, amikor a hajlékainkban énekelünk!

            Isten előtt úgy állunk, mint az Ő serege és a Seregek Ura felkészít bennünket a további időkre, melyben hitvalló küzdelmeinket ezen a világon egyéni és közösségi életünkben egyaránt megharcolhatjuk!

            Legyen bátorítás Isten tekintete csapatain! Mert nem hagy az Úr bennünket magunkra! Hatalmas Istenünk van, aki képes bennünket átvezetni a pusztán, és aki a kőből is vizet fakaszt a mi számunkra!

 

4. ÚTAD van számtalan sok,

Uram, és eszközöd; :/:

Reánk is szent áldásod

Bőséggel öntözöd.

Művednek akadálya,

Szünetje nincs soha;

Úgy téssz, amint kívánja

Gyermekeid java.

 

5. BÍZZÁL, bánatos lélek!

Mit bánt a bú, a gond? :/:

Él még, ki annyi vészek

Torkából már kivont.

Bajaidból kiment ő,

Szűnnek keserveid;

Rád még a jó Teremtő

Víg napot is derít.

 

6. Ő BENNE vesd halálig

Jó reménységedet: :/:

Ő biztos révbe szállít

A bajból tégedet.

Bár késik a segítség

És nem találsz vígaszt.

 

2020.11.10.

 

Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:46 akiket számba vettek, összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.

 

Az első nagy számbavételkor ennyien kerültek névjegyzékbe. De a számok nehéz dolgok. Nem sokaságra helyeződik csupán Isten ügye, hanem nagyon sokszor éppen kevesekre bízatik a hír. Vannak történetek, melyekben éppen pár ember vállán nyugszanak az ígéretek. Gedeon seregét az Úr parancsai csökkentik harcképtelenné, hogy a győzelmet az Úrnak tulajdonítsák! Néhány asszony a feltámadás hírének első hírnöke. Jézus sem tömeget hagy itt egyházként mennybemenetelekor. Mégis az egész igényét is látni kell.

            A kevesek mellett az egészet, mint célt szívünkben kell hordozni. Megélhetnénk abból is, hogy a kevés fontosságát hangsúlyozzuk, de jobb eltanulnunk a teljesség igényét, még ha azt el sem érhetjük. Ha szüntelenül csak a kevésből indulunk ki, akkor elcsüggedünk olyan illési módon. Egyedül maradtam. Pedig Illésnek is meg kell látnia a hétezer embert.

            A zárás idején gondolatban és szívvel tekintsünk végig a templomon és idézzük magunk elé testvéreinket! Fontos feladatul adom mindenki elé, hogy azokat, akikért imádkoznunk kell emailben vagy telefonon egymás között és felénk is hordozzák! A számbavétel idején most szent kötelességünk aktívan tudni egymásról és még inkább odavinni egymást Isten elé!

1. Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!

Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem,

Mert tebenned bízik, Uram, az én lelkem,

És tebenned nyugszik, Uram, az én szívem.

4. Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél,

Mert énnékem mennyből őrizőt küldöttél,

Én ellenségimtől engem megmentettél

És az én szívemben örömöt szerzettél.

6. Kész már az én szívem néked énekelni,

Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni,

És mindenek előtt téged megvallani,

A te szent nevedet örökké dícsérni.

7. Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem,

Légy mindenben nékem kedves segítségem,

Erőtlenségemben légy én erősségem,

És veszedelmemben légy oltalmam nékem.

8. Én felmagasztalom irgalmasságodat,

Mindenkoron vallom te igazságodat,

Mind ez egész földön hatalmasságodat:

Mindenkor hirdetem a te jó voltodat.

Előbb, mint véled azt. 265. d.

 

 

 


 

blank