2011-10-12 10:57:39

CSAKUGYAN ISTEN IGÉJE-E A BIBLIA?

 

            Hogy ez a könyv, amit Bibliának hívunk, különös egy könyv, azt bizonyára nem akarod elvitatni. Már csak azért is furcsa, mert szinte mindenkinek megvan és mégis olyan kevesen olvassák.

            Vajon mi az oka annak, hogy mindenkinek van Bibliája, hogy ez a könyv sok nyelvre le van fordítva, hogy ezt a könyvet mindig, minden évben újra sok millió példányban kinyomtatják? Kétszáz évvel ezelőtt a gúnyolódó Voltaire, korának e leghíresebb férfija, azt jövendölte, hogy a Biblia napjai meg vannak számlálva, rövidesen véglegesen el lesz intézve. Az a ház, amelyben e szavakat írta, ma egy bibliatársaság hatalmas székháza. Voltaire neve az óta majdnem eltűnt, a Biblia pedig ez alatt szinte fel sem mérhető nagy utat tett meg a világokon át. Mi van a Bibliával? Mi magyarázza ezeket a tényeket? Az egészen természetes, szinte magától értetődő feleletet ez: az, hogy a keresztyén egyház a Bibliát Isten Igéjének tartja éppen úgy, mint ahogyan a mohamedánok a Koránt, és a hinduk a Bhagavadgitát. És mert a propagandában a keresztyének a legügyesebbek, azért a Biblia a legelterjedtebb könyv. Ez igaz is. Azonban aki csak ennyit lát, az elnéz, nem vesz észre egy fontos dolgot: nemcsak a Biblia jön a keresztyén emberektől, hanem a keresztyén emberek is a Bibliától jönnek. Könnyen azt mondhatná valaki: Azért vannak Bibliák, mert vannak keresztyének. Azonban ezt megelőzőleg a másik állítás a helyes: Azért vannak keresztyének, mert van Biblia.

            A Biblia a gyökér, melyből az összes keresztyének hite kinő. Mert a Biblia nélkül semmit sem tudnánk Jézus Krisztusról, aki után keresztyéneknek hívnak minket. A keresztyén hit Krisztusba vetett hit. Krisztus a Bibliában találkozik velünk és a Bibliában szól hozzánk. A keresztyén hit bibliahit. Hogyan kell ezt értenünk?

            Kicsoda isten? Mit akar Ő velünk? Mi a szándéka a világgal, az emberiséggel, veled? Te ezt nem tudhatod, s nem is mondhatja meg neked senki. Mert amit te nem tudhatsz az Istenről, azt más sem tudja. Hiszen az is csak ember. És nincsen az az ember, aki magától meg tudna felelni a kérdésekre. Feleletet egyedül az Isten adhat. Vajon ad-e? kinyilatkoztatja-e világtervének a titkát? Tudtul adja-e, hogy mi a terve veled és velem és minden emberrel? Erre felel a keresztyénség boldog igennel. Igen, Isten tudtul adta akaratának titkát a próféták és az apostolok által a Szentírásban. Nekik megadta, hogy megmondják kicsoda Ő. És ezért ők alapjában véve, ha különböző szavakkal is, de mindnyájan ugyanazt mondják, olyasformán, mint egy jó édesanya hét fia, amikor mindegyik a maga módján róla beszél. Mindegyik ugyanazt mondja, és mégis mindegyik mást mond. A próféták és apostolok is így mindnyájan ugyanarról az egy Istenről beszélnek. Arról az Istenről, aki nemcsak Örökkévaló, mindenféle idői változás felett élő és nemcsak minden földiek felett országló láthatatlan szellem, hanem aki az emberekkel akar valamit, aki nem bízza őket sorsukra és nem fordul el tőlük gőgös emberi nagyúri szóval: „Én nélkülök is megvagyok, várhatok addig, amíg ők jönnek hozzám.” Nem Isten, aki egyedül a valóban nagyúr, éppenséggel nem tesz úgy, mint a nagyurak. Nem vár arra, hogy a kicsi emberkék hozzá menjenek. Könyörületese irántuk. Ő jön azokhoz, akik nem mennek Hozzá. Törődik azokkal, akik Vele nem törődnek, fárad értük, fut utánuk, mint ahogy a jó pásztor az eltévedt jószágai után szalad. Mert Ő össze akarja gyűjteni, haza akarja vezetni őket. Nem akarja, hogy tévelygésben maradjanak. Azt akarja, hogy mind Nála legyenek. Ez az Ő akaratának a célja. Ezért jön és hívja, szólítja őket, a hangja hol fenyegető, hol szeretettel kérő s hol itt hangzik fel, hol ott. Sőt ennél többet is tesz. Ő maga jön hozzájuk, leszáll eltévelyedéseikbe is, a jó Pásztor megkeresi elveszett juhait és még az életét is odaadja értük. Erről a jó Pásztoristenről beszél a Biblia. Az Isten hívó szava: a próféták és apostolok hangja. Magának Istennek eljövelete: Jézus Krisztus.

            Itt, benne lett „az Ige testté”, azaz Benne jelent meg az, akiről próféták és apostolok csak szólhattak, anélkül, hogy ők maguk azok lettek volna. Ők a jó Pásztorról csak beszélhettek, de Jézus maga a jó Pásztor. A próféták, és az apostolok csak ajtónállók, akik rámutatnak az újonnan érkezőkre és azt mondják: Nézz oda, ott van az, akin minden megfordul. Kinyitják előtted az ajtót és akkor ott áll Ő maga. Ő az isten Igéje. Benne, az Ő életében és halálában mondja el isten, mit akar. Benne jelenti ki szándékát és indulatát. „Én megjelentettem nekik a Te nevedet” Ő: Jézus az Isten Igéje a Bibliában. De hát az egész Biblia az Isten Igéje? Igen, amennyiben éppen arról beszél, ami Krisztusban „jelen” van.

            És igaz-e minden, ami a Bibliában van? Hadd éljek egy kissé modern hasonlattal. nagyvárosok utcáin láthatja az ember a „His masters voice” grammofontársaság plakátját. „His masters voice” magyarul: „mestere a hangja”. Tehát a hanglemezgyár azt akarja mondani: végy egy lemezt és a mesternek, Carusonak a hangját hallod meg róla. Csakugyan? Egész biztosan! Valóban az ő hangját? Azt bizony! És mégis a grammofonnak van sajátos zöreje is. Ez már nem a mester hangja, hanem a kemény gumilemez sercegése. de ne szidd azért a kemény gumilemezt! Csak rajta keresztül hallhatod „a mester hangját”. Lásd, így van ez a Bibliával is. A Biblia az igazi Mester hangját közvetíti a számodra, valóban az Ő hangját, az Ő szavait, amit Ő akar mondani. Azonban van mellékzörej is mellette, éppen azért, mert az Isten emberi száj által szólja az Igéjét. Pál, Péter, Ézsaiás, és Mózes emberek. Azonban általuk Isten a maga Igéjét szólja. És Isten emberként jött a világba. Valóban Ő és valóban emberként. Ezért csakugyan minden az Ő hangja, azonban zavaró körülményekkel, mik elválaszthatatlanul emberiek. balga, aki a mellékzörejre figyel, ahelyett, hogy a Mester hangját hallgatná! Az a Biblia jelentősége, hogy Isten általa szól hozzánk.

            Azonban hányadán vagyunk akkor azokkal a más könyvekkel, amelyek azt állítják, hogy ők az Isten Igéje? Feleletemben kettőt mondok: Először is: Mohamedán vagy-e avagy hindu? Tehát semmi közöd azokhoz. Másodszor: Ha te mindazáltal mégis tudni akarod, hogy miképpen áll a dolog ezekkel, úgy én csak egyet tudok mondani neked: ott más hangot hall az ember, mint a Bibliánkban. Nem ugyanaz az Isten, nem a jó Pásztor, aki juhaihoz jön. Az idegen hang. Lehetséges, hogy az is valamiképpen az Isten hangja, de alig lehet felismerni. Úgy vagyunk vele, mint valami egészen rossz fényképpel, amelyről azt mondjuk, hogy igen: „ez ő, de talán mégsem”, „ez nem ő”.

            Nos hát jogos-e még a további kérdezősködés? Azt hiszem, hogy ha ez igaz, akkor egyetlen dolog következik belőle: menj és kezdj el végre figyelmesen hallgatni a Mester szavára.

 

DR. BRUNNER EMIL

A ZÜRICHI EGYETEM TANÁRA

 

blank