2011-10-12 10:59:50

ISTEN ÉS AZ ISTENELLENES HATALOM

         „Ha a világ mind ördög volna, És elnyomni minket akarna”… Ki tagadhatná, hogy ez a világ, amelyben élünk, átkozott, sátánverte világ? Vess egy pillantást az újságba s az elegendő, hogy ezt megállapítsd. „Szerencsétlenségek és bűntettek”, katasztrófák, éhínség, járványok, forradalom, háború, és fegyverkezés. „És erről a világról meritek azt állítani, hogy ez az Isten teremtése; hogy ezt kormányozza az isten, aki szeretet? Megbomlottatok?” Mit feleljünk? Azt tanácsolnám, hogy feleljük mindenek előtt azt, hogy: igen, megbomlottunk. Annál is inkább, mert ez az egyik, amit a Biblia nekünk magunkról mond, és amit az ige ezért erről a mi világunkról kijelent. Képzeld el az Isten teremtett világát úgy, hogy Isten ezt úgy állította össze, akár a nyomdász a könyvet. Minden betű a maga helyén van és az olvasó számára jó, gyönyörű értelmet hordoz. Csakhogy, mikor a szedés elkészült, az történt, hogy míg a betűszedő kiment, valami rossz fickó neki áll s az egészet összekeveri. Minden „megbomlik” egész mondatok kerülnek rossz helyre, mások pedig teljességgel értelmetlenekké válnak. Kinek jutna eszébe erre a szedőt szidni, hogy miféle megbomlott könyvet állított itt össze? Ez a világunk esete. Az Isten helyes „szedése” megbomlott- a gonosz és a bűn munkájának következtében. Úgy történt, ahogy a példázat mondja, hogy az ellenség eljött és konkolyt hintett a búza közé. Van valami istenellenes, teremtésellenes ebben a világban. A Biblia egy istenellenes hatalomról, minden istenellenes erők legfőbb fejéről beszél. Azonban a Biblia még sokkal többet mond arról az istenellenes hatalomról, amelyet mindannyian a saját tapasztalatukból is egészen jól ismerünk, és amelyről mindnyájan egész jól tudjuk, hogy az az Istennel ellenkező: a bűnről, azaz az Isten akarata elleni lázadásról, tulajdon ellenszegülésünkről az isten”rendelésével” szemben. Amilyen bizonyos, hogy az Isten szeretet, olyan bizonyos, hogy az én szerencsétlenségem istenellenes, Neki ellentmondó, Vele ellentétes, ellenhatás az isten hatásával szemben. Ott, ahol szerencsétlenség történik, ott nem Isten akarata megy végbe, hanem az, amit Isten nem akar.

            Voltaképpen tehát Isten nem uralkodik ebben a világban? Nos, ha egy édesatya egy ideig eltűri a fiacskája makrancos, engedetlen viselkedését- ezért, hogy megtapasztaltassa vele, hogy az efféle hová vezet- azt jelenti-e ez, hogy ez az apa a gyenge apukák sorába tartozik és nem képes a fiát irányítani? A kellő pillanatban majd beleszól a dolgokba, Ő azonban nem akarja a fiát „dresszírozni”, hanem a saját tapasztalatán át úgy akarja nevelni, hogy saját maga tudjon dönteni. Isten, ha akarna, bizonyára egy csapásra is rendet csinálhatna ebben a megzavart világban s bizonyosan engedelmesekké tehetne minket ujjának egyetlen intésével. Azonban Ő nem akar bennünket kényszeríteni, azt akarja, hogy saját döntésünkből forduljunk hozzá. Ezért adja ide nekünk ebbe a megbomlott világába Igéét, vagyis törvényét és ígéretét, hogy mi ebben a gonoszságban való megbomlottságunkat és az Ő szeretetének változatlanságát megismerjük, azért adta önmagát Jézus Krisztusban ide, ebbe a megbomlott világba és ezért engedte, hogy e világ kitombolja magát rajta és Fiának keresztre feszítését, az embereknek ezt az őrült tettét ezért tette végére mehetetlen szeretetének kijelentésévé. Ebben mutatja meg nekünk, hogy mennyire ura ennek az ellenkező világnak- annyira úr felette, hogy még e világ megbomlottságát is arra tudja felhasználni, hogy szeretetét kijelentse. Ebben alkotta meg Isten,- ha szabad ezt az emberi kifejezést használnunk- mesterművét, abban, hogy megmutatja, hogy a legnagyobb sötétség felett is Úr ebben a világban, hogy az emberek ott is, ahol ellene lázadnak, eszközök maradnak az Ő kezében, akiket Ő szabad jótetszése szerint használ.

            Ha csak ebből a világból, annak mai arculatából kellene megismernünk az Istent, akkor mi is arra a gondolatra jutnánk, amire a pogányok, hogy t.i. kétféle istenség van, jó és gonosz, üdvöt és bajt hozó. Mi azonban a Jézus Krisztus keresztjében megismerjük, hogy a baj nem az Isten akaratából jön, és hogy mindennek dacára Isten e lázadó világ felett is úr s ebben is megvalósítja szeretetének tanácsvégzését. Időt enged nekünk, hogy magunk döntsünk, magunk forduljunk hozzá. Nekünk pedig e megbomlott, ördögszállta világban éppen elég jelét adja az Ő változatlan teremtői hűségének, hogy megtalálhassuk a magunk útját. „Csakhogy, hogyan tudjuk mindazt a gonoszt, mindazt a rosszat és a szenvedést az isten szeretetéből megmagyarázni?” Kedves barátom, ki bízott meg azzal, hogy mindazt megmagyarázd? Az olyan ember, aki az isten világkormányzását meg akarja „magyarázni”, még sokkal nevetségesebb, mint az a napszámos, ki egy óriási iparvállalatnak a szervezetét és üzletvezetését akarja megmagyarázni vagy megbírálni. Ember, mit értesz te a világkormányzásból! Nekünk teljesen elegendő az, ha tudjuk, hogy Isten, ki minket egészen megfoghatatlan módon kormányoz ebben a megbomlott világban, úgy cselekszi ezt, ahogyan azt a kereszten megmutatta. Ott kell felfigyelnünk, ahol Isten jeleit adja nekünk, hogy megértsük, mi az Ő akarata. Isten e világ sötétségébe „sugározza” bele a maga akaratát: parancsát és bocsánatának és megváltásának üzenetét. Ehhez kell tartanunk magunkat és nem ahhoz, hogy a sötétségből magából igyekezzünk megfejteni akaratát. A világrejtély megfejtését azonban csak a megváltás napján hozza majd el.

DR. BRUNNER EMIL

A ZÜRICHI EGYETEM TANÁRA

blank