2011-10-12 11:04:44

AZ ISTEN FIA

 

            Nincs ember, aki tudhatná, hogy ki az Isten. Erről a legtanultabb és legeszesebb sem tud többet, mint a legostobább. Mindannyiónk szívében él ugyan valami felettünk álló lény megérzése, egy mindent kormányzó, s minden élőnek törvényt szabó hatalomnak megsejtése. De, hogy milyen sötét és zilált ez a sejtés, azt az emberiség története mutatja és mutatja az emberi élet. Mi mindent nem gondolnak az emberek „Isten „és „isteni” alatt- és mily sokan vannak, akiknek meg egyáltalán semmit sem jelentenek ezek a kifejezések! Ki merészelheti azt mondani: én tudom, ki az Isten? Tudom, hogy mit akar és mi a szándéka? Annyit tudunk Istenről, hogy Ő a nagy titok. Még azt is tudjuk, ha homályosan is: hogy köztünk és közte nincs rendben a dolog, és hogy ebből ered minden, ami nincs rendjén. Egyiket sem tudjuk kiküszöbölni: sem az Istent körülvevő homályt, sem a mi sötétségünket. Ez a kettő talán egy?

            „Az istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.” Miért nevezték az apostolok és az első keresztyének Jézust isten egyszülött fiának? Azért, mert nekik rajta lett nyilvánvalóvá, hogy ki az Isten. Amilyen Jézus, olyan az isten- hogy ők megismerhették azt, hogy számukra jézus nemcsak szeretetteljes, nemes ember, hanem, hogy Benne Isten lényét szemlélhették: ez volt az ő hitük boldog eseménye, az volt az örömüzenet. Benne Isten beszél velük. Azért nevezték az első keresztyének Őt úgy is, hogy isten Igéje. A prófétákat isten hívta el és bízta meg igéjének hirdetésével. Ez azonban mégsem volt még a tulajdonképpeni Isten Igéje. Végeredményben mégis csak maguk a próféták beszéltek, s nem az isten maga. Ők Isten eszközei, szócsövei voltak, de Isten maga rejtve maradt és távol. Egy próféta sem mondhatta: nézz meg engem, akkor tudod, ki az isten.

            S a próféták mégis rendelkeznek valamivel, amivel különben az egész világtörténelemben senki sem rendelkezett, sem a kínaiak nagy bölcsei, sem a görög filozófusok, még India szent emberei sem: magáról az istenről szóló üzenettel. Övék volt ugyan az isten Igéje; ők maguk azonban nem voltak az Isten Igéje. Ezért tudták, hogy még nagyobbnak kell következnie; s a jövendőbe mutattak, az eljövendő Messiásra. Még a legutolsó próféta, Keresztelő János is így szólott: aki utánam jő, az erősebb nálamnál, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját megoldjam. Az, aki több mint próféta.

            Ki több a prófétánál? Csak egy lehet. Az, Aki már nem csak birtokosa az Igének, hanem Aki maga az Ige. Az, Aki már nem csak hirdeti, ígéri a megváltást, hanem aki maga adja. Az, Akinek már nem kell várnia, míg az isten az ő Igéjét a nyelvére teszi, mint a prófétáknak; hanem Aki istenről beszél, ha a sajátmagáéból szól, Akiben magában van az isten Igéjének forrása Az, Aki nem emberként csodálkozva áll az Isten titka előtt, hanem Aki maga leplezi le ezt az Istentitkot. Nincs ember, aki ezt megtehetné. Ember nem lehet több a prófétánál. A próféta felett már csak ő maga áll, aki a prófétát felkészítette, Ő, aki az igét adja, Isten. Egyedül Istené az Ige és senki sem mondhatja: belőlem magamból jön Isten Igéje, azon kívül, aki isten. Aki azt mondja: Jézus több mint próféta, Jézus az isten igéje- az azt mondja: Jézus nem csak ember, mint mi, hanem Ő – maga az Isten.

            Ez a megfoghatatlan- és éppen ebből a megfoghatatlanból áll a keresztyén hit. Minden egyéb a pogányoké is: övék Isten parancsolatai, az a parancsolat is, hogy a felebarátot szeretni kell, övék az isten mindenhatósága és bölcsessége. Azonban nem az övék: Isten maga, aki az emberhez jön és Istenemberként megmutatja önmagát, megmutatja azt, hogy célja van velünk- és hogy Ő – mindenek dacára- nem szégyell minket, hanem szeret bennünket és dicsőségre akar vinni.

            Ez az Isten, aki alászáll az emberhez, és az emberi néphez oly közel jön, mintha Ő is egy volna közüle- ez az Isten nem a pogányoké. Ezt az istent mi éppen csak azért ismerjük, mert ez az ide, közénk való lejövetele, ez a leereszkedése megtörtént: ez az Isten a miénk Jézus Krisztusban.

            Nem mindenkié Ő Jézus Krisztusban. Minden attól függ, hogy kicsoda az egyes ember számára Jézus. Akinek Jézus csak ember- és lenne bár a legnagyobb, legkegyesebb, legnemesebb, legbölcsebb, minden vallásalapítók és szentek között a legnagyobb,- nem azé ez az isten. Aki nem fogadta el a Fiút, az nem nyerte meg az atyát sem. Olyanformán van ez, mint azzal az emberrel, kinek bankjegye van, melyre „1000” Frank van ráírva; ha az illető úgy vélekedik, hogy ez bizonyosan hamis, akkor semmit nem ér vele, olyan, akár valami hasznavehetetlen papír. Az 1000 fr. Nem az övé. Aki nem hiszi, hogy Jézusban Isten maga jött hozzánk, az nem ismeri azt az Istent sem, aki Jézus Krisztusban, ebben a hozzánk jövetelében magát kijelentette. Nem ismeri Istennek a kegyelmes akaratát, az ilyen ember előtt nem lepleződött le Istennek s az isteni világtervnek a titka. Számára nem történt meg Isten megbékülése, reá nézve nem Isten Igéje s nem isten cselekedete Jézus Krisztus. Az ilyen embernek nem Megváltó a Jézus. Mert ember nem válthat meg minket. Csak az isten maga. Csak Jézus Krisztus, ha Benne Isten maga, mint a Megváltó jelen van.

            A nagy embereket tiszteletben kell tartanunk. A szent emberek, fénylő eszményképekként állnak előttünk. Azonban nincs az a nagy és szent ember, aki megfejthetné számunkra Isten titkát és összeköttetésbe juttathatna minket Vele; nincs az az ember, aki elvehetné vétkeinket és, meggyőzhetne a beteljesülés és az örökélet bizonyossága felől. Ezt csak az isten maga teheti meg, s Ő ezt meg is teszi a Jézus Krisztusban, Aki éppen ezért nem nagy ember, hanem Isten fia. „Hogyan történik az meg, hogy az isten, emberként jön hozzánk?” Azt én nem tudom; még azt sem tudom, hogy miképpen lesz valami élő lénnyé, vagy emberré. Ez a teremtő Isten titka. Mennyivel inkább az ő titka Isten emberré létele! De, amit én tudok és aminek én, mint keresztyén, minden napon örvendhetek, ez az, hogy Isten megajándékoz szeretetével az Ő Fiában és hogy Ő ezzel a szeretettel mindazokat meg akarja ajándékozni, akik Benne, a Fiúban hisznek.

DR. BRUNNER EMIL

A ZÜRICHI EGYETEM TANÁRA

blank