Baranyai Református Egyházmegye

 

Egyházmegyénk egyike azoknak a területeknek Magyarországon, ahol a reformáció koráig visszanézhetünk evangéliumi hitű elődeinkre. A Dunamelléki Egyházkerület alapító megyéje. Kezdettől fogva megvolt, mint evangélikus terület Baranya vármegye nyugati részében. A régiek Ormánsági és Pécsi Egyházmegye néven is emlegették. Volt baranyai egyházkerület is 1563-1608-ig, majd 1714-től betagolódott a dunamelléki kerületbe, Felsőbaranyai Egyházmegye néven. Baranya keleti része az Alsóbaranya-bács-szlavóniai Egyházmegyét alkotta. A legutolsó 1952-es egyházmegyei határok rendezésénél alakult meg a mostani Baranyai Egyházmegye.      

Esperesei a következők voltak: Sztárai Mihály (1553-1558), Eszéki István (1566), Decsi Gáspár tolnai lelkipásztorok, Kölgyesi Pál sellyei lp. (1670 körül), Naszvadi András vajszlói lp. (1695 körül), Decsi János siklósi lp. (1718), Kőrösi János (1724. április), Mocsai János nagyharsányi lp. (1729. november-1737-ig), Szőlősi István kisharsányi lp. (1737-1757), Vecsei Gergely nagyharsányi lp. (1757-1767), Pápai Takács János vajszlói lp. (1767-1771), Borza Gergely gyűdi lp. (1772-1773), Karancsi János siklósi lp. (1783-1795), Pólya János nagy harsányi lp. (1795), Budai Antal drávapalkonyai lp. (1803. november), Túrós Péter siklósi lp. (1805-1809), Tóth Ferenc (1809-1818), Kádas Imre nagyharsányi lelkipásztorok (1818-1837), Kossa László siklósi 1p. (1838-1846), Szabó Péter harkányi lp. (1846-1848), Nánási Fodor Pál nagyharsányi lp. (1851. szeptember-1861), Hamar András oldi lp. (1861-1870), Munkácsi Albert szaporca-tésenfai lp.. (1870), Alföldi Sándor kórósi lp. (1872. december- I877), Kovács Antal terehegyi lp. (1877-1894), Dányi Gábor csányoszrói lp. (1894-1911), Nagy Imre kórósi lp. (1911-1923), Szalay Ferenc szaporcai lp. (1924-1928), Nyáry Pál pécsi lp. (1928- 1940), Halász Imre gordisai lp. (1940-1945), Nagy Ákos nagyvátyi lp. (1945-1955), Szamosközi István pécsi lp. (1955-1956), Horváth Antal csarnótai majd komlói lp. (1956-1965), Balogh György pécsi lp. (1965-1975), Komlósi Ernő pécsi lp. (1975-1989), Bóka András újpetrei lp. (1989-2002), Peterdi Dániel pécs-belvárosi lp. (2003-)

Jelenleg 38 lelkipásztor szolgál egyházmegyénkben, 30 gyülekezetben, mely 110 templommal rendelkezik. A 2000. évi népszámláláskor 35570-en vallották magukat reformátusnak megyénkben. Ezek közül gyülekezeti nyilvántartásainkban 20093 fő szerepel, a választói névjegyzékekben 10244 főt tartunk számon. Pécsett 12042-en mondták magukat reformátusnak, ebből 7345 fő ről tudunk és a választói névjegyzékeket, a két pécsi gyülekezetben 1793 fő alkotja. A "rejtőzködőkkel" együtt ezek szerint most is kb. 40000 református él megyénkben, mint az 1941-es állapotok szerint.

2003-ban a következőképpen alakultak anyakönyvi adataink: kereszteltünk 352 főt, konfirmáltunk 255 főt, eskettünk 92 házaspárt, eltemettünk 486 főt.

Van az egyházmegyében egy óvoda (Siklós), két általános iskola (Siklós, Pécs), egy gimnázium és kollégium (Pécs). Hitoktatóink: 42 lelkipásztor és 32 hitoktató jelenleg 317 csoportban foglalkozik 2459 fő hitoktatásával. A lelkipásztorok havonta 4100 km-t tesznek meg szolgálati célból megyénkben.

Az elmúlt évtized óriási megmérettetést jelentett egyházmegyénk gyülekezete-inek, lelkipásztorainak, szolgáló közösségeinek, mert mindig megmozdult egyház-megyénk, ha a romániai forradalom várta a segélyezést, ha kárpátaljai-beregi árvíz pusztította népünket és hittestvéreinket, vagy ha a délvidéki menekültek áradata zúdult határainkon át békét keresve a háborúságban. Otthonaink, templomaink, kezünk és szívünk nyitva állt testvéreink előtt.

Sikerült is maradandó, jó kapcsolatokat kiépíteni az Erdélyben élő nagyenyedi egyházmegye gyülekezeteivel, a horvátországi reformátusokkal.

Gondjaink a szórványhelyzetből adódnak, mert sok gyülekezetben egy lelkipásztor szolgál 6-8-12 községben is. Sok, régebben megtelt templom ma már csak töredékét ismeri a reformátusságnak. Az épületek gondja nyomasztja a még élő közösségeket is. Ugyanakkor új gyülekezetek alakulnának a városokban, ha lenne fedél a fejük felett. Itt már rá is tértem örömeinkre.

Az utolsó tíz esztendőben templom épült Drávaszabolcson, Bólyon, Palotabozsokon. Új templom vagy gyülekezeti ház épült: Kozármislenyben Pécs-Hirden, Pellérden.

Folyamatosan épül ki a Pécsi Református Kollégium épületegyüttese, ahol már 740 diák tanul, de csak 60 fős konyha és étterem szolgálja ki az itt dolgozókat. Többen is lehetnének diákjaink Pécsett, ha még több osztálytermet tudnánk biztosítani nekik.

Átvettük a Drávafoki Ált. Ikolát is. Siklóson meg kell építenünk egy tornatermet az általános iskolának, jó lenne az óvodások szűk udvarát is nagyobbítani.

Kölked, Pécsdevecser, Kistótfalu neve sok táborozó fiatal emlékeiben él ma is, de e táborok már évtizedek óta szolgálják egyházunk ifjúsági misszióját. Ma már nem mindenben tudnak versenyre kelni más konferenciai otthonokkal.

Új helyeken is várjuk ifjainkat, gyermekeinket vagy gyülekezeti csoportjainkat. Pécsváradon a református parókia pajtájából alakított ki a gyülekezet színvonalas ifjúsági szállást.

Máriagyűdön a volt református iskolában működik egyházmegyénk egyetlen diakóniai szolgálata: a Bethánia Alkoholbetegek Rehabilitációs Otthona. Itt is tíz esztendeje kezdődött a munka, jelenleg 21 férfit képes befogadni az otthon és fa-, fém-, kertészeti munkákkal, orvosi és lelkigondozói ellátással igyekszünk visszasegíteni családjaikhoz, normális életükhöz a ránk bízottakat. Több tucat azoknak az embereknek a száma, akik itt találtak új életre, hitre, józanságra.

Magamról csak annyit kívánok elmondani, hogy az idei év elejétől töltöm be az esperesi szolgálatot. Lelkészcsaládból származom, édesapám, Peterdi Béla utoljára Balassagyarmaton és Érden szolgált. Középiskolás koromban volt alkalmam egy esztendőt az USA-ban tanulni, majd két esztendei katonaság után Budapesten végeztem a teológiát. Feleségem, Molnár Judit szintén lelkipásztor, házasságkötésünk után a baranyai egyházmegyébe kerültünk Drávafok-Kétújfalu Társegyházközségbe. 1983-84-ben ösztöndíjasok voltunk. Ő Svájcban én pedig Skóciában tanulhattam. 1989 óta vagyunk a Pécs-belvárosi Egyházközség lelkipásztorai. Négy gyermekünk van, akik valamennyien református iskolákban tanulnak.

Szolgálatomat igyekszem a Krisztus központúan, Isten dicsőségére végezni. Elég nehezen viselem, az emberi gyengeségeit egyházunknak, persze benne a magamét is.

Alapigém: „…nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.” (1. Kor. 2,2)

Kérem sokak imádságát ezért az egyházmegyéért és szolgálatáért is! Köszönettel és üdvözlettel:

 

Pécs, 2003. október 20.     

 

                  Peterdi Dániel 

                     esperes

 

 

blank